Algemene voorwaarden

1.
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen Zaken-lunch.nl en haar klanten. 

2.
Zaken-lunch.nl zal op de website productinformatie (en daaraan verbonden prijsinformatie) ter beschikking stellen. Uitingen op de website met betrekking tot producten en prijzen zijn vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

2.1.
De klant kan de door Zaken-lunch.nl op de website aangeboden producten bestellen en afhalen in een door Zaken-lunch.nl in de bevestigingsmail aangegeven vestiging. De overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van Zaken-lunch.nl van de bestelling van de klant. Bevestiging vindt plaats door middel van het versturen van een bevestigingsmail van Zaken-lunch.nl. 

2.2.
In het geval van een bestelling van € 50,- of meer of in ieder ander geval waarin Zaken-lunch.nl het nodig acht, kan Zaken-lunch.nl telefonisch, per e-mail of schriftelijk contact opnemen met de klant over de bestelling(en), alvorens de bestelling in productie te nemen. Zaken-lunch.nl houdt zich het recht voor een bestelling te weigeren, zonder opgaaf van redenen. 

2.3.
Zaken-lunch.nl houdt zich het recht voor een aanbetaling te verzoeken, alvorens de bestelling in productie te nemen.

2.4.
De klant kan de bestelling niet annuleren of de overeenkomst ontbinden via de website, uiterlijk één werkdag voorafgaand aan de besproken dag kan het arrangement rechtstreeks via de desbetreffende winkel ontbonden worden.

3.
De arrangementen kunnen worden gebruikt gedurende de openingstijden van de in de bevestigingsmail aangegeven vestiging. De arrangementen dienen op de gereserveerde tijd te worden gebruikt.

4.
De klant is voor de via de website bestelde arrangementen de in de bevestigingsmail vermelde prijs verschuldigd, behalve wanneer er sprake is van kennelijke zet/typfouten. Evidente onjuistheden in de bevestigingsmail kunnen ook na verzending van deze mail door Zaken-lunch.nl worden gecorrigeerd. 

 


4.1.
Prijzen zijn in euro's, excl. BTW. De op de website en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

4.2.
Betaling vindt plaats op het moment dat de klant de arrangementen ophaalt in de betreffende winkel of via iDeal. De klant is, ook in het geval de producten niet worden afgehaald, gehouden tot betaling van de in de bevestigingsmail gegeven aankoopprijs.

5.
Communicatie tussen Zakenlunch.nl en de klant geschiedt elektronisch, behoudens voorzover in de algemene voorwaarden en/of de overeenkomst daarvan wordt afgeweken. De door Zakenlunch.nl opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de klant. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag en het tijdstip van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Als de communicatie niet of te laat is ontvangen als gevolg van aflevering- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de mailbox van de klant, komt dit voor risico van laatstgenoemde.

6.
Zaken-lunch.nl stelt de algemene voorwaarden voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan de klant ter beschikking. De klant is verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de algemene voorwaarden voor online bij Zaken-lunch.nl te bestellen.

7.
Zaken-lunch.nl streeft ernaar de informatie op de website zo nauwkeurig, compleet en duidelijk mogelijk te laten zijn. Producten kunnen echter enigszins afwijken van de op de website opgenomen afbeeldingen.

8.
Zaken-lunch.nl is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de klant of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik of de consumptie van de producten. Onverminderd wat elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Zaken-lunch.nl ten opzichte van de klant, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het aankoopbedrag van het betreffende product. 

9.
Zaken-lunch.nl is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan.

 

10.
De klant moet meewerken aan een door Zaken-lunch geïnstigeerde recall (terughalen) van producten, ook in het geval de klant de arrangementen aan derden heeft verstrekt. Eventuele hieruit voortvloeiende schade wordt vergoed tot ten hoogste de aankoopprijs van de teruggehaalde arrangementen.

11.
Op de algemene voorwaarden en de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een overeenkomst dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.